Zamknij
REKLAMA

Konferencja o zatrudnieniu - jak znaleźć i pomóc wrócić do życia pracownikowi

11:09, 14.10.2019 | P.K
Skomentuj
Konferencja ?Zatrudnienie socjalne jako element inkluzji społecznej. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród podmiotów ekonomii społecznej?
REKLAMA

W Centrum Integracji Społecznej przy ul. Budowlanej w Siedlcach odbędzie się konferencja „Zatrudnienie socjalne jako element inkluzji społecznej. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród podmiotów ekonomii społecznej”.  Spotkanie w ramach obchodów Europejskich Dni Pracodawców organizują siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Urząd Marszałkowski w Warszawie.

15 października, godz. 9:30.

O zagadnieniach, będących tematami konferencji, rozmawialiśmy z Pawłem Trojanowskim, kierownikiem Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS z WUP w Warszawie filia w Siedlcach.

„Zatrudnienie socjalne jako element inkluzji społecznej. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród podmiotów ekonomii społecznej”. Brzmi skomplikowanie.  Więc może po kolei. Po pierwsze, czym jest zatrudnienie socjalne?
To wspierany ustawowo proces, który ma na celu odbudowanie i podtrzymanie aktywności społecznej oraz zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jego adresatami są tzw. osoby defaworyzowane na rynku pracy. To na przykład matki, które szukają zatrudnienia po wieloletnim wychowywaniu dzieci, osoby 50+, młodzi bez doświadczenia i kwalifikacji, osoby które utraciły zatrudnienie, niepełnosprawni, uchodźcy czy długotrwale bezrobotni. Katalog takich osób, które wymagają wsparcia jest naprawdę szeroki. Łączy ich jednak to, że często popadają w marazm i bierność. Sami nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Żeby zaczęli znów samodzielnie świadczyć pracę wymagają zindywidualizowanej, długofalowej i kompleksowej pomocy. I to właśnie ją określa się mianem reintegracji społeczno-zawodowej - pomocą w odnalezieniu się na rynku pracy oraz nabyciu dobrych nawyków. To zwykle proces bardzo trudny i złożony, wymagający profesjonalizmu specjalistów, czasu ale przede wszystkim olbrzymiej motywacji osób objętych zatrudnieniem socjalnym. W niektórych przypadkach, zanim w ogóle zaczniemy mówić o reintegracji, niezbędna jest terapia.


Po drugie, kto prowadzi zatrudnienie socjalne?
Przede wszystkim Centra Integracji Społecznej (CIS) bądź Kluby Integracji Społecznej (KIS). W Siedlcach CIS został utworzony w 2005 roku jako pierwsza tego typu jednostka w województwie mazowieckim przez diecezjalną Caritas oraz NSZZ Solidarność o. w Siedlcach. Głównym zadaniem CIS jest właśnie reintegracja społeczna i zawodowa, która odbywa się poprzez praktyczną naukę zawodu. Centrum pomaga więc osobom bezrobotnym w ich powrocie na rynek pracy poprzez uaktualnienie, podwyższenie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, które odpowiadają na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.


I po trzecie, czym jest inkluzja społeczna?
To włączenie jednostki do większej grupy społecznej. Można ją rozumieć wąsko - na przykład jako likwidację barier architektonicznych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. Ale można też, a wręcz należy, spojrzeć na nią szerzej - a więc jako dążenie do wykorzystania potencjału (intelektualnego, fizycznego czy społecznego) człowieka, który z różnych powodów nie jest w stanie tego zrobić bez wsparcia innych. Inkluzja ma zmniejszyć liczbę osób i rodzin wykluczonych ze społeczeństwa, a jednocześnie wskazać im możliwe drogi powrotu, włączenia się w życie rodzinne, społeczne, zawodowe, towarzyskie, kulturalne czy obywatelskie. Proces inkluzji społecznej jest złożony i trudny, wymaga też dobrej woli, determinacji, a przede wszystkim chęci zmiany. Ogromną rolę odgrywa tu aktywność osoby, której dotyczy włączanie, ale też jej rodziny oraz otoczenia.


Czyli zatrudnienie socjalne przyczynia się do inkluzji społecznej ponieważ wspomniane osoby defaworyzowane stają się pracownikami?
Jak najbardziej. Zatrudnienie socjalne jest jedną z form aktywnej polityki społecznej tworząc pomost pomiędzy system pomocy, a rynkiem pracy. Zatrudnienie socjalne jest więc pierwszym krokiem do wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej i wejścia na otwarty rynek pracy. Pozwala oswoić się z obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia, wyposaża w wiedzę i umiejętności do wykonywania pracy, a także uczy dobrych relacji, współpracy i współdziałania. Dzisiaj sekcje Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach przygotowują pracowników głównie do zawodów, które są określane jako deficytowe i na które jest ogromne zapotrzebowanie wśród nie tylko lokalnych pracodawców.
Co do korzystnego wpływu zatrudnienia socjalnego, to jest ono wielopłaszczyznowe i kompleksowe. Po pierwsze poprawia sytuację osób z niego korzystających, ale też sytuację ich rodzin, kolejnych pokoleń, które również doświadczają przemiany oraz dostają potężny zastrzyk pozytywnej energii i wiary, że zmiana nawet beznadziejnej sytuacji jest możliwa. Po drugie to korzyści dla pracodawców, ponieważ otrzymują nowych kandydatów do pracy w ich firmach. Po trzecie zyskuje samorząd, bo podopieczni pomocy społecznej stają się płatnikami podatków, a także konsumentami dóbr i usług. Wreszcie po czwarte korzysta szeroko rozumiane państwo - odzyskuje włączonego do społeczeństwa obywatela, którego postawa przeszła z biernej w aktywną. Stał się więc żywym świadectwem, że zatrudnienie socjalne ma sens.


Wracając do złożonego tematu konferencji, na jakie wsparcie Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej?
Ustanowiony w 2014 roku Fundusz wspiera podnoszenie kompetencji oraz nabywanie kwalifikacji i wiedzy, dofinansowując kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników, podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem KFS jest zapobieganie temu, że z powodu braku lub niewystarczających kompetencji pracownicy tracą zatrudnienie. Dzięki inwestowaniu w kształcenie pracowników wspiera się efektywność i konkurencyjność podmiotu zatrudniającego. Ze względu na charakter działalności podmioty ekonomii społecznej często po prostu nie dysponują środkami na podnoszenie kompetencji swoich pracowników. W przypadku pracodawcy zatrudniającego do 10 osób ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Pozostali pracodawcy muszą wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, a resztę sfinansuje KFS. Trzeba jednak zaznaczyć, że całość dofinansowania Funduszu nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki przyznaje Powiatowy Urząd Pracy po otrzymaniu ich z Funduszu Pracy za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zgodnie z priorytetami ustalonymi na dany rok kalendarzowy. Następna pula środków będzie przydzielana na początku 2020 roku, ale już dziś zachęcamy do rozpoznania potrzeb szkoleniowych, identyfikacji dobrych, sprawdzonych instytucji szkoleniowych i zapoznania się z dokumentacją wniosku o przyznanie dofinansowania.


Do kogo jest wobec tego skierowana konferencja?
Do podmiotów tzw. ekonomii społecznej, które bezpośrednio zajmują się zatrudnieniem socjalnym, jak Centrum Integracji Społecznej, ale też podmiotów reintegracyjnych czy przedsiębiorstw społecznych, które działają na rzecz inkluzji. Mam tu na myśli Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej jak również Spółdzielnie czy Fundacje.
Poza tym, kluczowymi uczestnikami konferencji będą przedstawiciele wszystkich tych instytucji, które mogą dotrzeć do osób w trudnej sytuacji życiowej i biernych zawodowo. Dlatego też jako organizatorzy zapraszamy na konferencję: przedstawicieli samorządu terytorialnego z powiatu siedleckiego i powiatów sąsiadujących, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, służby mundurowe, kuratelę sądową jak również pracodawców odpowiedzialnych społecznie.


Słowem podsumowania, co jest głównym celem konferencji?
Promocja zatrudnienia socjalnego oraz przybliżenie działalności podmiotów ekonomii społecznej. A także zachęcenie osób zarządzających i pracujących w tych podmiotach, do korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie swoich kompetencji. Chcemy również poprzez nasze spotkanie zacieśnić współpracę na rzecz pomocy osobom, którym trudno znaleźć zatrudnienie, bądź je utrzymać - wspólnie szukając i dzieląc się nowymi, partnerskimi rozwiązaniami.

Rozm. Paweł Kulenty

 

(P.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA