Zamknij
REKLAMA
Prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej, sprzedaż biletów, obsługa codzienna pojazdów, rozliczanie sprzedaży biletów.
StPr/22/1363
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Wykonywanie masaży balijskich, tajskich, refleksologii. Praca w godzinach od 13.00 do 21.00, również w dni wolne (soboty).
StPr/22/1366
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Spawanie konstrukcji stalowych. Praca w godz. 7.00-15.00
StPr/22/1365
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt. Odbiór korespondencji przychodzącej i znakowanie pism wychodzących oraz wysyłanie korespondencji. Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji. Sporządzanie sprawozdań GUS i PFRON. Prowadzenie ewidencji pracowników zgłoszonych do Pracowniczych Programów Kapitałowych. Prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej (zakładanie, kompletowanie i bieżące prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi) w programie KADRY firmy VULCAN. Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (przygotowywanie umów o pracę w oparciu o Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy; umów cywilno-prawych, wystawianie świadectw pracy). Przygotowanie dokumentacji do sporządzania list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi, zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, aktami mianowania i obowiązującymi przepisami. Ewidencja w programie KADRY VULCAN niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją. Przygotowanie dokumentacji do sporządzania wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Monitorowanie stażu pracy i nagród jubileuszowych wszystkich pracowników. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracownika. Wydawanie zaświadczeń i dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników. Prowadzenie rejestru i rozliczanie umów zleceń. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań. Rozliczanie urlopów pracowniczych, sporządzanie rocznych planów urlopów. Kontrola terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji przydzielanych środków BHP. Kwartalne i roczne sporządzanie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego-dane do sprawozdania GUS. Pomoc przy sporządzaniu wszelkich informacji płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości. Przestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy tj. terminowe przygotowywanie dokumentacji do naliczenia list płac. Archiwizacja dokumentów kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły i gł. księgową.
StPr/22/1351
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 310 PLN

Obsługa klienta w sklepie spożywczo - przemysłowym, obsługa kasy fiskalnej, wykładanie towaru, dbanie o stanowisko pracy, porządkowanie towaru na sali sprzedaży i zapleczu.
StPr/22/1352
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Sporządzanie i rozliczanie comiesięcznych list płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Sporządzanie i rozliczanie list płac za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne. Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń i innych świadczeń na konta bankowe pracowników. Rozliczanie zasiłków wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzanie list wypłat świadczeń z ZFŚS. Przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa, rachunek). Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców. Przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego. Obsługa programu Płatnik ZUS w zakresie realizowanych zadań. Sporządzanie rocznych raportów dla osoby ubezpieczonej RMUA. Dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika i zleceniobiorcy, sporządzenie właściwego formularza PIT oraz przesłanie go do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników. Wystawianie zaświadczeń do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników szkoły. Sporządzanie na wniosek pracowników i byłych pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniu ERP-7. Sporządzanie dokumentacji płacowej pracowników odchodzących na emeryturę, rentę. Sporządzanie sprawozdań GUS i innych w zakresie płac.Sporządzanie sprawozdań płacowych dla potrzeb SIO. Zgłaszanie, wyrejestrowanie pracowników z ZUS. Praca z programem PŁACE i KADRY firmy VULCAN. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie comiesięcznych deklaracji. Przygotowywanie analiz finansowych na potrzeby księgowości, kadr i organu prowadzącego. Wykonywanie zleceń dyrektora szkoły nie zawartych w niniejszym zakresie czynności a związanych z charakterem swojej pracy.
StPr/22/1353
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 310 PLN

Zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne produkty żywieniowe i gospodarcze. Stały kontakt z kontrahentami-zamawianie i wydawanie towaru z magazynu. Dbanie o wysoką jakość produktów. Kontrola przyjmowanego towaru ze szczególnym zwróceniem uwagi na termin przydatności zakupionych towarów do spożycia. Ustalanie dziennych i dekadowych jadłospisów, zgodnie z normami i zasadami racjonalnego żywienia, odpowiednimi przepisami i zasadami gospodarności. Przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami HACCP. Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów w programie komputerowym MAGAZYN firmy VULCAN. Terminowe przyjmowanie odpłatności za żywienie (gotówka) lub kontrola wpłat przez rodziców w systemie bankowym (przelewy bankowe). Utrzymywanie magazynu środków żywności w należytym stanie sanitarno - porządkowym. Sporządzanie raportów żywieniowych. Czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej. Przestrzeganie zasad bhp oraz wszelkich instrukcji obsługi sprzętu i urządzeń. Dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych szkoły oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły. Zarządzanie budżetem stołówki 13.Sporządzanie wykazu artykułów żywnościowych do pobrania z magazynu. Ewidencja i opisywanie faktur od dostawców. Prowadzenie ewidencji, rejestru odwołanych obiadów. Prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi do wartości nie przekraczającej 130 000 zł w stołówce szkolnej. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
StPr/22/1354
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 560 PLN

Wykonywanie samochodowych prac blacharskich w serwisie blacharsko lakierniczym. Praca w godzinach od 08.00 do 16.00.
StPr/22/1355
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie pomocniczych samochodowych prac blacharskich w serwisie blacharsko lakierniczym. Praca w godzinach od 08.00 do 16.00.
StPr/22/1356
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa wózka widłowego, rozładunek załadunek towaru, obsługa systemu WMS, kompletowanie zamówień. inwenteryzacja
27/8/2022
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 27 PLN