Zamknij
REKLAMA

SKO o inwestycji w Strzale

09:43, 21.01.2019 | KS
REKLAMA
Skomentuj

Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło skargę na decyzję wójta gminy Siedlce w sprawie planowanej budowy ferm kurzych w Strzale. Tym samym utrzymało decyzję w mocy.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch budynków na chów brojlerów kurzych  wraz z infrastrukturą i studnią, inwestor złożył w grudniu 2016 r.  Wójt ogłosił postępowanie administracyjne. Już w połowie stycznia 2017 r. około stu mieszkańców zaczęło protestować. Protestujący domagali się rozprawy administracyjnej. Kilka tygodni potem inwestor zmniejszył planowaną powierzchnię jednego z budynków z 2340 na 2160 m kwadratowych. Do połowy 2017 r. na wniosek kolejnych instytucji monitorujących przygotowania, dokumentacja była uzupełniana, wpływały też protesty.

Ostatecznie Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował negatywnie projekt. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dał inwestycji zielone światło. Trwały dalsze przygotowania. W styczniu 2018 r. na wniosek wójta odbyła się rozprawa administracyjna, inwestor składał wyjaśnienia. W lutym tego roku wójt zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Kolejne rozprawy administracyjne odbyły się w kwietniu i lipcu 2018 r.

Decyzja zapadła 7 września. Wójt gminy Siedlce odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań. Wziął pod uwagę stanowisko mieszkańców wsi a także inne argumenty - bliskie położenie planowanej budowy od granic Obszaru Natura 2000, Doliny Liwca, Ostoi Nadliwieckiej i Rezerwatu Przyrody Stawy Siedleckie. Od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  odwołały się dwie osoby, w tym inwestor.

Samorządowe Kolegium utrzymało decyzję wójta w mocy. W uzasadnieniu czytamy: „Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”. W dalszej części uzasadnienia czytamy: „Kolegium stwierdza, iż za bezsprzeczne w przedmiotowej sprawie uznać należy, że droga dojazdowa do budynków inwentarskich oraz przyłącze wodociągowe stanowią element niezbędnej infrastruktury przedmiotowego przedsięwzięcia, bez których  planowana inwestycja nie mogłaby funkcjonować a tym samym są integralną częścią inwestycji”. Chodziło o to, że planowane przedsięwzięcie budowy dwóch budynków inwentarskich,  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miały być realizowane na działkach oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako zabudowa mieszkaniowa, a na to nie pozwala prawo.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, Kolegium dokonało szczegółowej analizy zebranego materiału, w tym badań oddziaływania na powietrze, wodę, wpływu na warunki życia mieszkańców. Uwzględniło też protesty i podtrzymało decyzję wójta w mocy.

Od tej decyzji skarżący mogą odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

źródło: Gmina Siedlce

(KS)
REKLAMA

Komentarze (2)

Mieszkaniec StrzałyMieszkaniec Strzały

6 0

W świetle nie rzetelnych i wybiórczych informacji publikowanych przez Gminę Siedlce przedstawiamy cytat z decyzji SKO:
"
Mając na uwadze powyższe Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach stwierdza, że Wójt Gminy Siedlce dokonał błędnej interpretacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia przyjętego uchwałą nr XXXIV/325/2005 Rady Gminy Siedlce w zakresie zgodności planowanej inwestycji 2 zapisami tego Planu.
Dokonując analizy Planu zagospodarowania przestrzennego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach podziela zarzuty podnoszone przez Pana Roberta Rymuzę w zakresie braku zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
"
Link do pełnej treści decyzji SKO, które podtrzymało zarzuty stawiane przez mieszkańców Wójtowi Gminy Siedlce:

https://www.facebook.com/kurniki.strzala/?__xts__%5B0%5D=68.ARAvXB9IwujJS6Oot47CmnOmxySp_JqIV3qKiHxTXGU0QmJf2ScZwH_xtfksROwKI4KDftSz7ZC8_zA4jT8GP679z7boT-F6KAV8L5TAkhN0eD9hGa7W6wSEED7eAvzFO1b9QQ97EWHaxGe3Ve-zbR6aqbKiUp2UlUiroTOhQiouxSUAuxV4efUucUsFGVvugfoK0zcvCG782w01OwzUxG4cr_i8WpCBjylJxLorTtGkNsM-LqORPdzm4o65en2CivuiIWf52wispvrkgH4S3crMc8V8Ua1TrnV4udOav4BDx2VPOMNV9hoDJFi26J8v9HxSJXptkYsrTsjptNTNEW8&__xts__%5B1%5D=68.ARBwXth7v-0M2RBEOY0wuQWQKDPYiz9epiGz2Ebm_fp6UDW6_8AIFb7D4h1fF-FSlyUfh6s1DnP12e80iwiSo16MPWyvddhYev4pZwhfRp4hkj8qDBvMrkYh_a0PXzjozAwbUnZq3FTQhYQjAgkdoR9Ejm4hHwiohjCr47VOlpkH3fbIxoMvmg_G8hCY8Z-5kOdHV2xVHfOK5qZZJiRhL8HLCAWZzYXxc5qjOhDC338YeriWfT-eg6H5_AkVUrwzeOzQqhKS8Rm-hVSSmg4YmGASW1TMxv8jw_G2oqj41hEvGf7wrVS_ayrzzVyyPD8Y5nKjmpD-Rt9xVW1JSJxrAQytSQ&hc_ref=ARQfF3pNKFMbYpVRRriAPeJnS7ckuKYDF4BjcyU8_xcL1MkyzK7mue0Rq2MagiSczN0&fref=nf&__tn__=kC-R 21:23, 22.01.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do redakcji do redakcji

6 0

Dobrą praktyką dziennikarską jest zweryfikowanie informacji przed ich publikacją "u źródła".
Odwoływano się od decyzji Wójta Gminy Siedlce, należałoby przeczytać uważnie uzasadnienie SKO, a nie powielać to co napisała strona, na którą złożono skargę (gmina). Trudno to nazwać obiektywną informacją. 23:16, 22.01.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone